RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji, jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

 

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych oraz dążymy, do zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

§1 DANE ADMINISTRTORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest: HOLOSTREFA Marta Durek, Wschowa (67-400) ul. Tylna 10, zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: info@holostrefa.com

 

§2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

HOLOSTREFA Marta Durek nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

§3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami.

Poniżej znajdziesz wyszczególniony zakres danych osobowych jakie zbieramy od Ciebie, cele przetwarzania wraz z podstawami prawnymi.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych:

- Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer kontaktowy oraz adres e-mail;

- Dane wrażliwe dotyczące Państwa stanu zdrowie fizycznego jak m.in. informacje o chorobach, przyjmowanych lekach, obecnym stanie zdrowia, wyniki badań, ale także o stanie zdrowia psychicznego.

 

Kontrahenci / klienci biznesowi:

- imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP,REGON, numer rachunku bankowego, dane pozyskane z rejestrów publicznych.

 

 

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

 • w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności; wizyta w naszym gabinecie, konsultacje telefoniczne, mailowe lub poprzez wykorzystanie innych metod kontaktu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, np. w celu wyceny naszej usługi.

 • w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności, wizyta w naszym gabinecie, konsultacje telefoniczne, mailowe lub poprzez wykorzystanie innych metod kontaktu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami albo wykonania usługi.

 • w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z realizacją naszej konsultacji, usługi m.in. wywiad o stanie zdrowia, wyniki badań, informacja o stanie zdrowia psychicznego, notatki z konsultacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes

 • w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, rachunków za wykonane przez nas świadczenia, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 • w celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów/ kontrahentów i osób trzecich).

 • w celu archiwalnym i dowodowym - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 • w celu przygotowania propozycji ofert dostępnych w HOLOSFERA, wysłanie newsletteru czy materiału stanowiącego marketing bezpośredni - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, ale także - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes

 

 

§4. PRAWO WYCOFANIA ZGODY 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:

HOLOSTREFA Marta Durek,  Wschowa (67-400), ul. Tylna 10

b) wysłać maila na adres: info@holostrefa.com

3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

§5. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.

2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

 

§6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

§7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Twoje dane możemy przekazywać:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz jak m.in. osoby upoważnione przez Szkołę Podstawową im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach albo Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły w Łodygowice.

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową, szkoleniową;

 1. podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń;

 2. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;

 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

 4. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;

 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;

 6. agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;

 7. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, konsultingowych, kadrowych, instytucjom finansowym, ubezpieczycielom – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

 

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.

Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

§9. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

 2. 10 lat / 3 lata— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 3. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 5. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

 6. przez czas trwania leczenia, świadczenia usług zdrowotnych, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.

Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

§10. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.

 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

 

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych /zostały one wymienione w punkcie trzecim przedmiotowej Polityki prywatności/ w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;

 2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.

W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez:

a) wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:

HOLOSTREFA Marta Durek, Wschowa (67-400), ul. Tylna 10

b) wysłać maila na adres: info@holostrefa.com

 

§11. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 06 maja 2019r.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOLOSTREFA Marta Durek